Podmienky ochrany osobných údajov

Vážime si Vašu dôveru a preto chránime Vaše súkromie. Na ochrane Vašich osobných údajov nám záleží, u nás sú v bezpečí. Aby sme Vám mohli poskytnúť všetky služby v plnom rozsahu, potrebujeme o Vás ako klientovi vedieť potrebné informácie.

Podmienky ochrany osobných údajov popisujú ako získavame, používame, uchovávame a prípadne zverejňujeme Vaše osobné údaje pri jednotlivých činnostiach vykonávaných spoločnosťou Helena Kohútová s.r.o.
Adresa nášho webového portálu je: https://www.helenakohutova.com.
Tento portál zahŕňa všetky webové stránky, podstránky, ich obsah, zdrojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na doméne https://www.helenakohutova.com (ďalej ako „Portál“)

Prevádzkovateľom portálu helenakohutova.com je spoločnosť Helena Kohutova s.r.o., Tomašikova 50/C, 831 04 Bratislava, IČO: 46 879 978, DIČ: 2023636318, zapísaná v OR SR BA 1, oddiela Sro, vložka 85399/B (ďalej ako HK, resp. „my“, „nás“, „nami“ a pod.).
Helena Kohutova s.r.o. spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a následných súvisiacich predpisov.

Vašimi osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa Vás ako identifikovanej
fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno
identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného
identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko,
identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo
na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria Vašu
fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu,
mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu
identitu.

Aké osobné údaje o Vás získavame
Získavame Vaše osobné údaje:
1. ktoré nám Vy sami poskytnete na našom Portáli, ak vyplníte niektorý z kontaktných, registračných alebo objednávkových formulárov za účelom zasielania správ priameho marketingu (newsletter), e-bookov alebo iných informačných materiálov, komunikácie medzi Vami a nami, založenia užívateľského konta, objednávky produktov a služieb, prístup k obsahu webinára alebo iného audio a video obsahu, účasť na podujatí (evente), školení (workshope) a pod.
2. ak nás kontaktujete prostredníctvom emailu
3. ktoré získame z Vášho používania nášho Portálu, keď počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, údaje z akých stránok ste navštívili našu stránku, informácie ako dlho sa zdržujete na našej stránke, ktoré stránky a podstránky si prezeráte a pod.
4. zo zariadení, ktoré používate na prístup na náš Portál, ktoré môžu zahŕňať všeobecné informácie o Vašom zariadení
5. ako informácie získané prostredníctvom súborov cookies a iných nástrojov na monitorovanie správania užívateľov, monitorovacích programov našich partnerov alebo prevádzkovateľov vyhľadávačov a sociálnych sietí, sociálnych pluginov prevádzkovaných tretími stranami (napr. Facebook „Páči sa mi“ a pod.), monitorovaním aktivít užívateľov po kliknutí na reklamný banner alebo odkaz
6. ako údaje od tretích osôb, napr. údaje od prevádzkovateľov sociálnych sietí (Google, Facebook) ak používate svoje užívateľské konto prostredníctvom služieb týchto tretích strán. Prevádzkovateľ sociálnej siete (Google, Facebook) Vás v takom prípade vyzve na odsúhlasenie poskytnutia Osobných údajov a na základe tohto súhlasu tieto Osobné údaje prevádzkovateľ danej sociálnej siete(Google, Facebook) poskytne pre spoločnosť HK
Za správnosť, úplnosť a pravdivosť Vami priamo poskytnutých Osobných údajov zodpovedáte Vy. HK nezodpovedá za žiadne škody, ktoré by Vám alebo akejkoľvek tretej osobe mohli vzniknúť v súvislosti s uvedením nesprávnych, neúplných alebo nepravdivých Osobných údajov.

Cookies
Na Portáli používame programy cookies, aby sme získavali informácie o užívateľoch, o preferenciách návštevníkov webových stránok a vedeli na základe
toho prispôsobiť našu ponuku čo najlepšie vám - konkrétnemu návštevníkovi.
Na základe preferencií návštevníkov zistených cez cookies, webové logy a IP
adresu si návštevníkov v rámci segmentácie zaraďujeme do určitých skupín a to
v záujme, aby od nás dostávali iba relevantné informácie.
Cookies je malý dátový súbor, ktorý sa ukladá vo Vašom zariadení (napr. v mobilnom zariadení alebo počítači) pri používaní Portálu a na určitý čas uchováva
informácie o Vašich zariadeniach, krokoch a nastaveniach. Súbor cookies
umožní Portálu pri ďalšej návšteve rozpoznať Vás prehliadač alebo ukladať
Vaše nastavenia a iné informácie. Je to bežná prax väčšiny webových portálov.
Súbory cookies môžete kontrolovať a ak si želáte aj zmazať. Váš prehliadač
Vám môže umožniť nastaviť ako má spracovávať cookies vrátane možnosti používanie cookies úplne zakázať alebo vždy žiadať od Vás súhlas s použitím
konkrétneho cookies súboru. Berte však na vedomie, že niektoré časti Portálu
nemusia bez použitia cookies pracovať správne alebo niektoré funkcionality nemusia byť dostupné vôbec.
Portál používa cokies za účelom prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít
v požadovanej kvalite a komforte pre užívateľa, napr. automatickým prihláse-
ním do užívateľského konta, zaistením bezpečnosť po prihlásení, vkladaním
príspevkov a komentárov a počítaním zobrazenia a spustenia videí. Ďalej
za účelom prevádzkovania Portálu a jeho funkcionalít na rôznych webových
stránkach, zariadeniach a prehliadačoch.
Na Portáli umiestňujeme tiež súbory cookies našich obchodných partnerov
a tretích strán najmä analytické cookies (Google Analytics), ktoré umožňujú
analyzovať, ako návštevníci (užívatelia) Portál používajú, ďalej cookies sociálnych sietí (Facebook, Google+), ktoré zlepšujú a zjednodušujú užívateľské rozhranie Portálu a reklamné cookies, ktoré umožňujú zlepšenie cielenia reklamy
na Portáli. Údaje z týchto cookies získavajú priamo ich prevádzkovatelia a HK
k ním nemá prístup.

Akým spôsobom Vaše osobné údaje spracúvame
Podľa zákona, pod právnickým pojmom spracúvanie osobných údajov je
potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských
operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich
získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie,
zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom,
šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie,
obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými
prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Všetky spracovateľské operácie vykonávame s cieľom poskytnúť Vám služby
a produkty, ktoré vám zlepšia život a zabezpečia spokojnosť.

Na aké účely a na akom právnom základe spracovávame vaše osobné údaje
HK ako prevádzkovateľ spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu a v súlade s týmito Podmienkami ochrany osobných údajov a za nasledovným účelom a na
nasledovnom právnom základe:
1. Plnenie zmluvných povinností
Ak vyplníte na našom Portáli Objednávkový formulár na ponúkané produkty,
spracovávame tieto Vaše osobné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého
pobytu, prípadne e-mailová adresa, telefonický kontakt, platobné údaje (ak ste
FO - podnikateľ aj vaše obchodné meno, miesto podnikania, IČO, IČ DPH,
DIČ) za účelom vytvoriť pre vás daňové doklady a súvisiace doklady a za
účelom zabezpečiť Vám dodanie služieb a produktov k Vašej spokojnosti.
Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvných povinností voči Vám
ako klientovi, zákonných povinností spoločnosti HK vyplývajúcich z daňových
zákonov, z predpisov o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších
osobitných právnych predpisov a s cieľom dodať Vám ako platiacemu klientovi
čo najvyššiu hodnotu za peniaze.
2. Vedenie Vášho užívateľského konta
HK spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu v akom ste vyplnili jednotlivé polia
registračného formulára pri vytvorení a vedení užívateľského konta za účelom
plnenia zmluvy medzi Vami a HK, ktorá vzniká vytvorením užívateľského
konta v súlade s Obchodnými podmienkami.
Právnym základom je v tomto prípade plnenie zmluvy, ktorá vzniká vytvorením
Vášho užívateľského konta.
3. Zasielanie správ na účely priameho marketingu (newsletter a pod.), ebookov alebo iných informačných materiálov, žiadostí o prístup k obsahu
webináru, alebo iného chránenému audio a video obsahu
HK spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa
na účely zasielania správ priameho marketingu, e-bookov alebo iných
informačných materiálov, žiadostí o prístup k obsahu webinára alebo iného
chráneného audio a video obsahu, na Vašu emailovú adresu alebo formou SMS
správ na mobilné telefónne číslo. Účelom tejto komunikácie je, by sme Vás informovali o novinkách, aktuálnych informáciách o produktoch, o projektoch,
poskytli vám žiadané prístupy a to ak ste si vytvorili užívateľské konto alebo ak
ste nás požiadali o zasielanie prostredníctvom formulára a pod.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš
oprávnený záujem na realizácii priameho marketingu, sprístupnenia informácií
na portáli, aby sme Vám dodali informácie, produkty a obsah, ktoré môžu pre
Vás byť relevantné a zaujímavé, o ktoré ste priamo prejavili záujem, resp. ktoré
ste si objednali a našim cieľom je dodať Vám ako platiacemu klientovi čo
najvyššiu hodnotu za peniaze.
4. Účasť na podujatí (evente), školení (workshope) a pod.
HK spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa,
adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt, prípadne informácie vyplývajúce
z povahy produktu a služby (napr. identifikačné čísla a pod.) na účely
zabezpečenia Vašej účasti na podujatí, školení a inej online alebo živej akcii.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš
oprávnený záujem sprístupniť vám plnohodnotnú účasť na podujatiach, na ktoré
ste si objednali a zaplatili účasť. Našim cieľom je Vaša maximálna spokojnosť
s účasťou na podujatiach.
5. Zabezpečenie riadnej prevádzky Portálu
HK spracúva Vaše Osobné údaje vrátane údajov získaných z Vášho používania
Portálu špecifikovaných vyššie na účely poskytovania, zlepšovania a optimalizáciu prevádzky Portálu, na zvýšenie komfortu pri ich používaní, na zabezpečenie technickej podpory Portálu, analytického a štatistického vyhodnotenia používania Portálu, profilovania a ochrany Portálu.
Právnym základom pre spracúvanie Osobných údajov je v tomto prípade náš
oprávnený záujem na zaistení riadnej prevádzky Portálu a optimalizácií jeho
funkcionalít ako aj plnenie zmluvy, ktorá vznikla vytvorením Vášho užívateľského konta.
6. Komunikácia medzi Vami a nami a klientská podpora
HK spracúva Vaše Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa,
telefónne číslo a prípadne všetky ďalšie údaje, ktoré sa nám dobrovoľne rozhodnete oznámiť prostredníctvom formulárov alebo prostredníctvom emailu
na účely kontaktovania Vás ako aj na účely vyplývajúce z povahy vašej
požiadavky, dotazu, otázok a pod. s cieľom k Vašej spokojnosti s našimi
službami.
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je v tomto prípade náš
oprávnený záujem na zaistení služieb komunikácie a poskytovania klientskej
podpory pre klientov spoločnosti HK.
7. Vedenie členstva v HELENA KOHUTOVA ACADEMY
Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a spravovanie vášho členstva v
Academy a na to, aby sme vám mohli zabezpečiť personalizovanú a relevantnú
skúsenosť s Helena Kohutova Academy.
Vaše body budeme registrovať a spravovať na základe vašich nákupov, budeme
vám posielať informácie o vašich bodoch a odmenách, ako sú zľavy a klubové
podujatia.
Vaše osobné údaje použijeme tiež pre pozvánky na podujatia a súťaže a pre
zľavy pre členov Helena Kohutova a Helena Kohutova Academy a ďalšie služby.
Poskytneme vám kompletný prístup k videám, webinárom, radám a typom
ohľadne produktov a eventov. Umožníme vám upravovať nastavenia svojho
účtu.
Ak ste sa nerozhodli pre vylúčenie z priameho marketingu, vaše osobné údaje
použijeme, aby sme vám mohli posielať marketingové ponuky, informačné
prieskumy a pozvánky prostredníctvom emailov, textových správ, telefonicky a
poštou.
8. Zákaznícky servis
Vaše osobné údaje použijeme na vybavenie vašich otázok, spracovanie
sťažností a záručných záležitostí pre produkty a záležitosti technickej podpory
prostredníctvom emailu, našej funkcie četu, telefonicky alebo prostredníctvom
sociálnych médií. Môžeme sa s vami skontaktovať, ak sa vyskytne problém s
vašou objednávkou.
9. Súťaž
Vaše údaje spracúvame, keď sa zapojíte do našich súťaží. Vaše osobné údaje sa
použijú pre HK na skontaktovanie sa so súťažiacimi ohľadom súťaže, pred
podujatím a po ňom, na identifikáciu súťažiacich, overenie veku súťažiacich, na
skontaktovanie sa s víťazmi, doručenie a sledovanie cien.

Komentáre na našich webových stránkach
Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár
súhlasíte so zverejnením Vami uvedených osobných údajov v komentári (meno,
priezvisko, nick, avatar, fotografia a obsah komentára). Vami zadané osobné
údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Komentáre sa riadia týmito Podmienkami ochrany osobných údajov.

Multimédiá
Pri nahrávaní obrázkov na webovú stránku by ste sa mali vyhnúť nahrávaniu
obrázkov s EXIF GPS údajmi o polohe. Návštevníci webu môžu stiahnuť
a zobraziť akékoľvek údaje o polohe z obrázkov.

Doba uchovávania údajov
Osobné údaje sa u nás ako prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely
po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne,
archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas
neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj
ďalej archivovať). V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania
je spracovanie vašich osobných údajov zákonné.
Ak máte na našom Portáli vytvorené užívateľské konto, Vaše osobné údaje budeme na tento účel spracúvať po dobu existencie Vášho užívateľského konta
a po dobu 3 rokov od zániku Vášho užívateľského konta z dôvodu obrany proti
Vašim nárokom.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov
Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným Vašim osobným údajom
nasledovné práva v rozsahu platnej legislatívy, najmä:
Právo na prístup k údajom. Máte právo požadovať od HK potvrdenie o tom,
či, ako a prečo sa Vaše osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto
osobných údajov. Opakované sprístupnenie osobných údajov môže byť spoplatnené.
Právo na opravu. Máte právo požadovať od HK, aby bez zbytočného odkladu
opravil nesprávne Vaše osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel
spracúvania osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných Osobných údajov.
Právo na vymazanie. Máte právo požadovať od HK, aby bez zbytočného od-
kladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak vznikol dôvod na výmaz.
Právo na obmedzenie spracúvania.Máte právo požadovať od HK aby obmedzila
spracúvanie Vašich osobných údajov.
Právo na prenosnosť osobných údajov. Máte právo požadovať od HK, aby
Vám poskytla osobné údaje v strojovo čitateľnej podobe a aby ich prenieslo
tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy.
Právo namietať.Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej
situácie spracúvania Vašich osobných údajov.
Máte právo odvolať kedykoľvek súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
vykonávaného na jeho základe pred jeho odvolaním.
Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov pred Úradom
na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Bezpečnosť
Všetky Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými opatreniami, aby nedošlo
k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto osobných údajov. Neustále
zlepšujeme a implementujeme nové administratívne, technické a organizačné
opatrenia na zabezpečenie primeranej bezpečnosti osobných údajov.
Bez ohľadu na všetky naše opatrenia je potrebné mať na pamäti, že prenos dát
cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže
byť 100% bezpečné.
Časti Portálu môžu obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán,
ktoré nie sú vlastnené alebo prevádzkované HK. HK nemá žiadnu kontrolu
na týmito webovými stránkami a službami. Tieto webové stránky môžu používať vlastné nástroje na získavanie informácií a údajov o Vás vrátane Vašich
osobných údajov.
Naše webové stránky sú vybavené zabezpečeným protokolom https://. Platba
za produkty sa služby prebieha cez zabezpečené platobné brány a údaje o Vás,
ktoré u nás uchovávame, sú zabezpečené na serveroch heslom a šifrovaním.

Neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám
Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám ani ich nepredávame.
Výnimkou sú naši zmluvní partneri a sprostredkovatelia, o ktorých Vám
na základe Vašej žiadosti poskytneme informácie. Sú to partneri, ktorí nám
zabezpečujú služby pre webové stránky a online komunikáciu (Websupport,
Mioweb, Smartemailing, FAPI, GoPay, Google Analytics, atď.), ďalej
účtovnícke služby, distribučné služby, organizáciu podujatí a pod. Títo partneri
sú viazaní diskrétnosťou, sprostredkovateľskými zmluvami, zaviazali sa
k mlčanlivosti, a tým súhlasili s uchovávaním vašich údajov v bezpečí,
a považujú ich za dôverné.
Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe
zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Kontaktujte nás
Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám na email:
info@helenakohutova.com alebo faktury@helenakohutova.com

Zmeny v Podmienkach o ochrane osobných údajov
Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme
ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.
Tieto podmienky sú platné od 02.05.2020 
Helena Kohutova s.r.o.