Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia
Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán
vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.
Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov predávajúceho,
prístupov k obsahu webinárov a iného audio a video obsahu, vstupeniek pre
účasť na online podujatiach a živých podujatiach predávajúceho,
prípadne ďalších produktov v elektronickom obchode na webovom portále
https://www.helenakohutova.com/

Adresa webového portálu / internetových schránok
je: https://www.helenakohutova.com
Tento webový portál zahŕňa všetky internetové stránky, podstránky, ich obsah,
zdrojové kódy tak ako je v akomkoľvek čase dostupný a prevádzkovaný na doméne http://helenakohutova.com (ďalej ako „Portál“). Prevádzkovateľom
Portálu https://helenakohutova.com je spoločnosť Helena Kohutova s.r.o.,
Tomašikova 50/C, 831 04 Bratislava, IČO: 46 879 978, DIČ: 2023636318,
zapísaná v OR SR BA 1, oddiela Sro, vložka 85399/B
(ďalej ako HK, resp. „my“, „nás“, „nami“ a pod.)
Helena Kohutova s.r.o. spracúva Vaše Osobné údaje v súlade s GDPR a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a následných súvisiacich
predpisov.

Predávajúci
Helena Kohútová s. r. o., Tomašikova 50/C, 831 04 Bratislava, IČO: 46 879 978, DIČ: 2023636318, IČ DPH: SK 2023636318, zapísaná v OR SR BA 1, oddiel: Sro, vložka č.85399/B, (zastúpená: Helena Kohútová, konateľ, majiteľ)
Email: info@helenakohutova.com
Firma je platcom DPH
Bankové spojenie: TATRA banka a.s., pobočka Bratislava
Platby v EUR:
Číslo účtu: 2928885394/1100,
IBAN: SK13 1100 0000 0029 2888 5394
BIC / SWIFT: TATRSKBX

Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto
kúpnej zmluvy vyplnila objednávku na nákup produktov na Portále
Predávajúceho (ďalej len Kupujúci).

2. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kupujúci navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim prostredníctvom odoslania
objednávky na Portále https://www.helenakohutova.com/
Kupujúci musí byť v čase uzatvorenia zmluvy s predávajúcim starší ako 18
rokov. Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany
spotrebiteľa za čestné prehlásenie, že spotrebiteľ dosiahol v čase uskutočnenia
online objednávky 18 rokov veku.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú
záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim.
Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie
o evidencii objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho zadanú
v objednávke. Kupujúci uskutočnením objednávky akceptuje tieto Obchodné
podmienky pre dodanie produktu vyhlásené predávajúcim.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých
predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Emailová adresa kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie
všetkých informácií kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle § 2
ods. 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy
uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.”).
Pri objednávaní služieb na stránke Kupujúci vyplní objednávací formulár a v
ňom si zvolí aj možnosť platby. Po vyplnení bude Kupujúci vyzvaný
na odoslanie objednávacieho formulára. Po jeho úspešnom odoslaní príde
Kupujúcemu na ním zadanú e-mailovú adresu v objednávke potvrdzujúci e-mail
o prijatí jeho objednávky a zálohová faktúra, ktorá slúži ako podklad
k zaplateniu objednávky. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné zálohovú faktúru
zaslať aj poštou

3. Produkty
Jednotlivé produkty na Portále vyplývajú z aktuálnej ponuky. Sú nimi najmä:
- prístupy k obsahu webinárov a iného audio a video obsahu (inštruktážne
videá a pod.)
- e-booky
- písomné materiály v elektronickej podobe
- informačné, vzdelávacie a tréningové online podujatia
- vstupenky pre účasť na živých informačných, vzdelávacích a tréningových
podujatiach
- členstvo v HELENA KOHUTOVA ACADEMY
- ďalšie produkty v elektronickom obchode na Portále
https://www.helenakohutova.com/
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť škálu poskytovaných produktov ako aj
obsah členstva.

4. Cena produktov a vlastnícke právo
Kupujúci sa zaväzuje pri objednávke na Portále Predávajúceho zaplatiť kúpnu
cenu uvedenú pri objednávanom Produkte platnú v okamihu objednania
Produktov. Všetky ceny sú vrátane 20% DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo
na opravu zjavných tlačových chýb.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru až do úplného zaplatenia
kúpnej ceny. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po prijatí platby,
tzn. pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na bežný účet
Predávajúceho.
Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim
je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky na emailovú adresu. Ak by daňový doklad nebol doručený na e-mailovú adresu
uvedenú v objednávke, Kupujúci má právo požiadať o zaslanie daňového
dokladu požiadať telefonicky alebo cez e-mailovú adresu
fakturacie@helenakohutova.com. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru
zaslať aj poštou.

5. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky
Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté online produkty a služby
prostredníctvom platobného systému (zahŕňa výber medzi online platbou kartou
a online platbou bankovým prevodom) na Portále Predávajúceho alebo
bankovým prevodom vopred na základe vystavenej zálohovej faktúry doručenej
na e-mailovú adresu Kupujúceho. Prevzatie produktu Kupujúcim je možné až
po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
Dodacia lehota pri elektronických produktoch, vstupenkách a online produktoch
je 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho. Dodanie elektronických
produktov a vstupeniek prebieha zaslaním produktov na e-mailovú adresu
Kupujúceho. Dodanie online produktov prebieha zaslaním prístupových údajov
k online produktu na e-mailovú adresu Kupujúceho. Poštovné a balné je pri
elektronických produktoch, vstupenkách a online produktoch zarátané už v cene
produktu.
Dodacia lehota v prípade produktov fyzickej povahy je 14 dní od prijatia platby
na účet Predávajúceho. Produkt je následne doručený poštou alebo vybranou
kuriérskou spoločnosťou. Poštovné a balné je v prípade fyzického produktu
uvedené v objednávke aj vo faktúre vystavenej pre Kupujúceho a nie je
súčasťou ceny produktov.
Pod prevzatím elektronických produktov, vstupeniek, online produktov,
prístupových údajov k produktom alebo samostatnej časti dodávky sa rozumie
doručenie elektronického obsahu na e-mailovú adresu Kupujúceho. Dodanie
produktov fyzickej povahy sa rozumie doručenie produktu poštou alebo
vybranou kuriérskou spoločnosťou.
Pri platbe bankovým prevodom vopred na účet začína plynúť dodacia lehota
dňom pripísania platby na účet Predávajúceho. Dodacia lehota môže byť
predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami
nezavinenými Predávajúcim. V prípade predĺženia dodacej lehoty Predávajúci
oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania a zároveň si vyžiada
odsúhlasenie Kupujúceho.

6. Autorské práva
V prípade, že objednaným produktom je elektronický obsah podľa § 2 ods. 8
zákona č. 102/2014 Z.z., takýto elektronický obsah je chránený príslušnými
ustanoveniami zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej
len „Autorský zákon“), jeho autorom je predávajúci a uzatvorením kúpnej
zmluvy kupujúci súhlasí s tu uvedenými licenčnými podmienkami k tomuto
elektronickému obsahu, kde predávajúci vystupuje ako poskytovateľ a kupujúci
ako nadobúdateľ licencie a berie na vedomie, že na tento elektronický obsah sa
vzťahujú príslušné ustanovenia Autorského zákona.

Licenčné podmienky
a) Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi nevýhradné právo vytvoriť
a uchovávať primeraný počet kópií predmetného elektronického obsahu, ktorý
nadobúdateľ môže prezerať a primerane používať alebo inak zobrazovať bez
obmedzenia počtu takýchto použití, a to len pre svoje vlastné nekomerčné
použitie. Nadobúdateľ môže elektronický obsah poskytovateľa používať
na akomkoľvek zariadení, ktoré takéto použitie umožňuje, pričom poskytovateľ
neposkytuje žiadnu záruku za možnosť použitia jeho elektronického obsahu
na akomkoľvek zariadení.
b) Nadobúdateľ nie je oprávnený predmetný elektronický obsah ďalej
predávať, prenajímať, požičiavať, akokoľvek šíriť, distribuovať, vysielať,
poskytovať naň sublicencie ani akýmkoľvek iným spôsobom poskytovať takéto
práva akejkoľvek inej osobe, či už k celku alebo k akejkoľvek jeho časti.
Nadobúdateľ je ďalej povinný zachovávať označenia dotknutého elektronického
obsahu týkajúce sa autorstva poskytovateľa. Nadobúdateľ sa tiež zaväzuje
neumožňovať iným osobám akékoľvek porušovanie autorských práv
poskytovateľa k predmetnému elektronickému obsahu a takéto prípadné
porušenia sa zaväzuje poskytovateľovi oznámiť.
c) Nadobúdateľ berie na vedomie, že zaplatením kúpnej ceny za elektronický
obsah na neho neprechádzajú žiadne práva a povinnosti autora podľa
Autorského zákona, okrem tých, ktoré sa vzťahujú na oprávnené použitie tohto
elektronického obsahu v súlade s týmito licenčnými podmienkami a Autorským
zákonom.

7. Zodpovednosť za vady a záručné podmienky
V prípade výskytu vady na on-line produktoch Predávajúceho, ak ide o vadu,
ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má
Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je
povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie
za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné
ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie
mohlo riadne užívať, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva
prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci
nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád
plnenie riadne užívať.
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu
z ceny produktu resp. služby.
Na produkty zakúpené prostredníctvom Portálu platí zákonná záručná doba 24
mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia
Kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje poskytnutie prihlasovacích údajov
pre kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny zo strany Kupujúceho alebo doručenie
fyzického produktu poštou alebo vybranou kuriérskou spoločnosťou.

8. Reklamácie
V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môže Kupujúci kontaktovať
Predávajúceho na telefónnom čísle +421 905 145 729 alebo na e-mailovej
adrese reklamacie@monardevents.com. Kupujúci bude o priebehu
reklamačného konania kontaktovaný z vyššie uvedeného telefónneho čísla
a/alebo e-mailovej adresy. Ak bude reklamácia odôvodnená a v závislosti od
povahy vady plnenia, pri neodstrániteľnej vade má Kupujúci právo od zmluvy
odstúpiť a Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného on-line
produktu alebo služby do 48 hodín od potvrdenia reklamácie za súčasného
okamžitého (t.j. ihneď po doručení odstúpenia Predávajúcemu) ukončenia
platnosti prístupových údajov Kupujúceho k zakúpenému online produktu.
V prípade odstúpenia od zmluvy už po čiastočnom bezvadnom použití online
produktov, bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť kúpnej ceny (výnimka 14-
dňová garancia vrátenia peňazí). Pri reklamácii produktov fyzickej povahy
Kupujúci zašle produkt na adresu Predávajúceho: Helena Kohutova s.r.o.,
Tomašikova 50/C, 831 04 Bratislava, Slovenská republika. Pri odstrániteľných
vadách plnenia Predávajúci poskytne Kupujúcemu možnosť nápravy uvedenej
vady na základe povahy produktu.

9. Odstúpenie od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od
uzavretia kúpnej zmluvy.
Za odstúpenie od zmluvy sa považuje výslovný prejav Kupujúceho
o nespokojnosti s Produktom, ktorý bol doručený Predávajúcemu e-mailom,
poštou alebo kuriérskou spoločnosťou.
Prijatie odstúpenia od zmluvy Predávajúci bezodkladne potvrdí na trvanlivom
nosiči (napríklad e-mailom).
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva
na odstúpenie od zmluvy je zo strany Kupujúceho odoslané pred tým, ako
uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa formulára (Príloha č.
3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.), ktorý je prílohou týchto Obchodných podmienok.
Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku Kupujúceho
na produkty, ak ich už nebude schopný dodať z dôvodu ich vypredania alebo
dôvodu, ktorý Kupujúcemu oznámi. O stornovaní objednávky bude Predávajúci
Kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom. V prípade
úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú Kupujúcemu finančné prostriedky
vrátené do 15 dní na účet, z ktorého kúpnu cenu zaplatil, pokiaľ sa strany
nedohodnú inak.

10. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité
výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim
a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené
a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či
platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaných produktov. Bližšie k ochrane
osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke
Predávajúceho v časti Podmienky ochrany osobných údajov.
Predávajúci použije zverejnenie príbehu Kupujúceho a úspechov ním
dosiahnutých následkom použitia online produktov Predávajúceho, t. j.
za účelom tzv. referencie na online produkty Predávajúceho výhradne na účely
marketingu Predávajúceho a za účelom informovania verejnosti a len
po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho.
Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický
pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo
v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových
organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia nebudú zverejnené s výnimkou tých
údajov, ktoré sám Kupujúci uvedie vo svojom príbehu zaslanom
Predávajúcemu.

11. Voľba právomoci a rozhodného práva
Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté
v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho webe sa budú riešiť pred súdmi
Slovenskej republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky.

12. Záverečné ustanovenia
Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito obchodnými
podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v zmluve
ustanovené inak. Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom
a účinnom znení) a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Kupujúcim
a Predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú
rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.
Tieto obchodné podmienky platia v uvedenom znení na Portáli Predávajúceho
v deň odoslania elektronickej objednávky v prípade, že nie je medzi účastníkmi
iná písomná dohoda.

Helena Kohutova s.r.o. Bratislava, 02.05.2020